Tomasz Zimny

Institute of Legal Studies of the Polish Academy of Sciences

tzimny@gmail.com

Publications

  • 2013,T. Zimny, Zdolność patentowa ludzkich embrionalnych komórek macierzystych i dopuszczalność prowadzenia oraz finansowania badań nad nimi, jako przykłady niespójności dotyczącej moralnej oceny danego zjawiska, w obrębie porządku prawnego Unii Europejskiej (The Patentability of Human Embryonic Stem Cells and the Acceptability of Conducting and Financing Research on them, as Examples of Inconsistency, Concerning the Moral Evaluation of a Given Phenomenon, within the Legal Order of the European Union)., Studia Prawnicze, 4/2012.
  • 2012, T. Zimny, Research Involving Human Subjects and Human Biological Material from a European Patent Law Perspective. Autonomy, Commodification, Patentability, in: J. Schildmann, V. Sandow, O. Rauprich, J. Volmann – eds., Human Medical Research, Ethical, Legal and Socio-Cultural Aspects, Springer 2012.
  • 2012 – T. Zimny, Problemy moralne związane z inżynierią genetyczną na tle obowiązujących uregulowań prawnych (Moral Problems Connected with Genetic Engineering in view of Current Legal Regulations) in: T. Twardowski – ed. Społeczne i prawne aspekty biotechnologii (Social and Legal Aspects of Biotechnology), Warsaw Press of the Polish Academy of Sciences, Warsaw, 2012.

Projects

  • Biobanking in Poland and its relationships with intellectual property.
  • Precautionary Principle in law regulating growing of GM plants and its influence on the patentability of inventions concerning production of such plants.

Comments are closed.