Medicina

Dėstomo dalyko pavadinimas:

Sveikatos teisė ir ekonomika

Dėstytojai:
Dr. Gytis Andrulionis

Pagrindiniai tikslai ir numatomi gebėjimai:

Supažindinti studentus su teisės teorijos ir sveikatos teisės pagrindais. Išnagrinėti pagrindinių sveikatos teisės įstatymų nuostatas, išmokti jomis vadovautis praktiniame darbe.

Trumpas dėstomo dalyko turinys:

Teisės samprata. Teisės paskirtis. Teisės mokslų (jurisprudencijos) sistema. Teisėkūra. Teisės aktas ir jo rūšys. Teisės normos. Teisės normų aktų hierarchija. Teisės aktų priėmimo ir paskelbimo tvarka, jų galiojimas. Teisės norminių aktų sisteminimas ir teisės sistema. Pagrindinės teisės šakos ir jų charakteristika. Teisės aiškinimas. Teisės normų įgyvendinimas, teisės veiksmingumas. Teisiniai santykiai, jų atsiradimo, pasikeitimo ir pasibaigimo pagrindai. Teisės pažeidimas. Teisinė atsakomybė.
Sveikatos teisės samprata. Pagrindinių teisės šakų ir Sveikatos teisės santykis. Sveikatos teisės subjektai. Žmogaus teisių samprata, sistema ir klasifikacija. Teisinė ir biologinė asmens kategorijos, jų skirtumai. Embriono teisinis statusas, nėštumo nutraukimas. Gydytojų ir pacientų santykiai. Lietuvos medicinos normos – gydytojų teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė. Pacientų teisės ir pareigos. Pacientams padaryta žala. Gydytojų ir kitų medicinos darbuotojų civilinės atsakomybės draudimas. Asmens laisvas informuotumu pagrįstas sutikimas. Neveiksnių, ribotai veiksnių ir pažeidžiamoms grupėms priskiriamų pacientų teisių apsauga. Biomedicininių tyrimų teisinis reglamentavimas. Atsakomybės draudimas. Organų ir audinių transplantacijos teisinis reglamentavimas, sąvokos ir teisinės sąlygos. Dirbtinio apvaisinimo teisinis reglamentavimas. Pertekliniai embrionai, jų apsauga. Genetinės informacijos panaudojimo šeimos santykiuose, sveikatos bei gyvybės draudimo srityse teisinis reglamentavimas.
Lietuvos nacionalinė sveikatos sistema (subjektai, ištekliai, veikla). Sveikatos priežiūros finansavimas – valstybės biudžeto, savivaldybių biudžeto ir kitos lėšos. Socialinis ir sveikatos draudimas. Lietuvos sveikatos priežiūros ištekliai, jų struktūra. Sveikatinimo veikla (asmens ir visuomenės sveikatos priežiūra, farmacinė ir kita veikla). Sveikatos priežiūros paslaugos. Prioritetų nustatymas, paslaugų prieinamumas. Valstybinis reguliavimas sveikatos priežiūros rinkoje.

Privaloma literatūra:

  1. Vansevičius S., Valstybės ir teisės teorija. Justitia, Vilnius, 2000.
  2. Pirmasis reformų dešimtmetis: sveikatos priežiūros sektorius socialiniu – ekonominių pokyčių kontekste (red. G. Černiauskas, A. Dobravolskas, L.Murauskienė). Sveikatos ekonomikos centras, Vilnius, 2000.
  3. Černiauskas G., Murauskienė L., Health Care Systems in Transition: Lithuania. European Observatory on Health Care Systems. WHO Regional Office for Europe, Kopenhage. 2000.
  4. Evans Robert G. and Gregory L.Stoddart, Producing Health, Consuming Health Care. Great Britain, Pergamon Press plc., 1990.
  5. Montgomery Jonathan, Health Care Law, Second Editon. Oxford University press, 2003.

Rekomenduojama literatūra:

1. Europos tarybos Konvencija dėl žmogaus teisių ir orumo apsaugos biologijos ir medicinos taikymo srityje (Žmogaus teisių ir biomedicinos konvencija) ir jos Papildomas protokolas dėl žmonių klonavimo uždraudimo, pasirašyti atitinkamai 1997 m. balandžio 4 d. ir 1998 m. sausio 12 d., Ovjedo// Valstybės Žinios. 2002.10.09, Nr.: 97, Publikacijos Nr.: 4258 ir Valstybės Žinios. 2002.10.09, Nr.: 97, Publikacijos Nr.: 4259.
2. Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymas//Valstybės Žinios, 1994.08.17, Nr.: 63, Publikacijos Nr.: 1231; Valstybės Žinios, 1998.12.23, Nr.: 112, Publikacijos Nr.: 3099.
3. Lietuvos Respublikos Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymas// Valstybės Žinios, 1996.07.12, Nr.: 66, Publikacijos Nr.: 1572; Valstybės Žinios, 1998.12.11, Nr.: 109, Publikacijos Nr.: 2995.
4. Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas// Valstybės Žinios 1996.10.23, Nr.: 102, Publikacijos Nr.: 2317; Valstybės Žinios 2004.07.24, Nr.: 115, Publikacijos Nr.: 4284.
5. Lietuvos Respublikos biomedicininių tyrimų etikos įstatymas//Valstybės Žinios 2000.05.31, Nr.: 44, Publikacijos Nr.: 1247.
6. Lietuvos Respublikos žmogaus audinių ir organų donorystės ir transplantacijos įstatymas// Valstybės Žinios 1996.12.04, Nr.: 116, Publikacijos Nr.: 2696; Valstybės Žinios, 2004.04.16, Nr.: 55, Publikacijos Nr.: 1886.
7. Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2001-11-14 nutartis Civilinėje byloje Nr. 3K-3-1140/2001.

Comments are closed.