Kineziterapija

Dėstomo dalyko pavadinimas:
Sveikatos teisė

Dėstytojai:

Lekt. Romalda Baranauskienė

Trumpas dėstomo dalyko turinys:

Sveikatos apsaugos sistemos teisinio reguliavimo principai. Teisės aktai, jų rūšys. Įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo tvarka (įstatymų paskirtis, teisės akto forma, įstatymo forma, įstatymo struktūra).Sveikatos apsaugos sistemos viešųjų ir biudžetinių sveikatos priežiūros įstaigų struktūra, veiklos organizavimo lygiai, klasifikavimas, nomenklatūra, jų steigėjai. Valstybės laiduojama (nemokama) sveikatos priežiūra. Asmens sveikatos priežiūros įstaigų teisės ir pareigos, įstaigų ir pacientų santykiai. Sveikatos draudimo rūšys, privalomojo sveikatos draudimo sistema. Draudžiamieji ir apdraustieji privalomuoju sveikatos draudimu, jų teisės ir pareigos. Privalomojo sveikatos draudimo paslaugos, jų išlaidų kompensavimas. Privalomąjį sveikatos draudimą vykdančios institucijos. Pacientų teisės ir pareigos . Nepilnamečio paciento teisės, jų atstovavimas. Pacientų sveikatai padarytos žalos atlyginimo pagrindai ir tvarka. Slaugos praktika, jos teisiniai pagrindai. Slaugytojo profesijos įsigijimo teisinis reguliavimas. Slaugytojo teisės, pareigos, atsakomybė, slaugytojo ir paciento santykiai. Kraujo donorystės įgyvendinimo principai, tvarka. Donorų teisės ir pareigos. Žmogaus audinių ir organų donorystės ir transplantacijos sąlygos ir tvarka. Etikos ir deontologijos principai sveikatos priežiūroje. Mirtis, eutanazija ir teisė. Sveikatos priežiūros reforma, etapai, prioritetai. Lietuvos sveikatos programa. Lietuvos nacionalinė sveikatos koncepcija

Pagrindiniai tikslai ir numatomi gebėjimai:

Baigę kursą, studentai turi žinoti sveikatos apsaugos sistemos teisinio reguliavimo principus, pagrindinius įstatymus, teisės aktų, poįstatyminių ir kitų teisės norminių aktų rengimo tvarką. Sveikatos apsaugos sistemos struktūrą, veiklos organizavimo lygius. Sveikatos priežiūros įstaigų finansavimo principus. Gebėti suprasti teisės sąvoką, teisinius santykius ir pažeidimus.

Pagrindinės literatūros sąrašas:

  1. Pagrindiniai sveikatos teisės aktai, 2007-06-07
  2. Sveikatos sistemos įstatymas
  3. Sveikatos sistemos įstatymas
  4. Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymas
  5. Sveikatos draudimo įstatymas
  6. Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas.

http://litlex/ll.dll

Papildomos literatūros sąrašas:

  1. Mason, McCall, Smith. Law and Medical Ethics /Butterworths, London, Dublin, Edinburg, 1994.
  2. Health, ethics and human rights,Strasbourg,Counsil of Europe, 2004.

Comments are closed.