Slauga

Dėstomo dalyko pavadinimas:
Sveikatos teisė

Dėstytojai:
Lekt. Romalda Baranauskienė

Trumpas dėstomo dalyko turinys:

Valstybės sąvoka, funkcijos. Valstybės valdymo ir santvarkos formos. Valstybės valdžios sistema. Seimas, Respublikos Prezidentas, Vyriausybė, Teismai (jų funkcijos, įgaliojimai). Teisės sąvoka, požymiai, teisiniai santykiai. Teisės pažeidimai ir teisinė atsakomybė, jos rūšys (teisinės atsakomybės apibrėžimas, bendrieji teisinės atsakomybės bruožai, teisinės atsakomybės pagrindai: norminis, faktinis, procesinis, teisinės atsakomybės rūšys: civilinė, baudžiamoji, administracinė, drausminė, specifiniai administracinės atsakomybės požymiai).
Teisės aktai, jų rūšys. Įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo tvarka (įstatymų paskirtis, teisės akto rengimo stadijos, teisės akto rengimo reikalavimai, teisės akto forma, įstatymo forma, įstatymo struktūra). Konstitucinė teisė. Pagrindinės žmogaus teisės, laisvės ir pareigos. Administracinė teisė, jos sąvoka, administracinė atsakomybė, administracinės nuobaudos, jų rūšys (įspėjimas, bauda, daikto konfiskavimas, specialiosios teisės atėmimas, administracinis areštas, pašalinimas iš darbo, daikto (pajamų) konfiskavimas, specialiosios teisės atėmimas), skyrimas, (administracinės atsakomybės, nuobaudos apibrėžimas, administracinės atsakomybės principai. Aplinkybė, pašalinančios administracinę atsakomybę, administracinės nuobaudos sąvoka, administracinės nuobaudos sąvoka ir jos pagrindiniai bruožai, pagrindinės ir papildomosios administracinės nuobaudos, nuobaudų galiojimo terminai).
Valstybės valdymas, jos formos metodai (vykdomosios valdžios įgyvendinimo forma, valdymo institucijos vidaus veiklos organizavimo įgyvendinimo forma, metodų pagrindiniai bruožai, metodai: įtikinėjimo, skatinimo, prievartos, administracinis, neprievartinis).
Valstybės tarnyba, valstybės tarnautojai, jų klasifikavimas (6, 7str.), valstybės tarnybos principai (3 str.), (valstybės tarnautojo statusas, karjeros, statutinis, politinio asmeninio pasitikėjimo valstybės tarnautojas, įstaigos vadovas, pakaitinis, valstybės politikai, kvalifikacinė klasė, tarnybinis nusižengimas, principai-pagarba, teisingumas, nesavanaudiškumas, padorumas, nešališkumas, atsakomybė viešumas, pavyzdingumas, valstybės tarnautojų pareigybės, lygiai ir kategorijos). Priėmimas į valstybės tarnybą (9 str., 10 str., 14 str.). Atleidimas iš valstybės tarnybos (44 str.), (priėmimo į valstybės tarnybą bendrieji reikalavimai, priėmimas į valstybės tarnautojų, įstaigų vadovų, politinio (asmeninio) pasitikėjimo pareigas, pakaitinių valstybės tarnautojų priėmimas).
Darbo teisė, jos sąvoka, subjektai (3, 4, 15, 16, 17, 30 str.) (darbo teisės šaltiniai, darbuotojas, darbuotojų kolektyvas, darbdavys, darbo stažas). Darbo sutartis, jos rūšys, sudarymo tvarka (93, 94,-96, 99 str., 108 str.-117 str.) (neterminuotos, terminuotos, laikinosios, sezoninės, dėl papildomo darbo, antraeilių pareigų, su namudininkais, patarnavimo darbams, kitos). Darbo sutartis, pasibaigimo terminai, darbo sutarties nutraukimo įforminimas (124-141 str.), (darbo sutarties nutraukimas šalių susitarimu, suėjus terminui, darbuotojo pareiškimu, dėl nepriklausančio nuo darbuotojo aplinkybių, darbdavio iniciatyva, kai nėra darbuotojo kaltės, įspėjimas apie darbo sutarties nutraukimą, nutraukimo apribojimai, garantijos nėščioms moterims ir darbuotojams, auginantiems vaikus, sergantiems ir sužalotiems darbe, pirmenybės teisė būti paliktam dirbti, kai mažinamas darbuotojų skaičius, išeitinė išmoka). Baudžiamosios teisės samprata ir sistema, bylų teisena, subjektai. Bausmių sistema, jų rūšys. Civilinis kodeksas.

Pagrindiniai tikslai ir numatomi gebėjimai:

Baigę kursą, studentai turi žinoti valstybės valdymo formas ir funkcijas, valdžios sistemą. Gebėti suprasti teisės sąvoką, teisinius santykius ir pažeidimus, pagrindines žmogaus teises, laisves ir pareigas, pagrindines teisės rūšis. Turi žinoti pagrindinius darbo teisės sąvokas ir subjektus, darbo sutartis, jų rūšis ir sudarymo tvarką. Turi būti susipažinę su pagrindiniais civilinio ir baudžiamojo kodekso teiginiais.

Pagrindinės literatūros sąrašas:

  1. Pagrindiniai sveikatos teisės įstatymai /Vilnius, 1999.
  2. LR civilinis kodeksas, Vilnius, 2000.
  3. LR darbo kodeksas, Vilnius, 2002.
  4. LR valstybės tarnybos įstatymas, Vilnius, 1999.
  5. P. Ciocys ,Teisės pagrindai, Vilnius, 2000.

Papildomos literatūros sąrašas:

  1. Mason, McCall, Smith. Law and Medical Ethics /Butterworths, London, Dublin, Edinburg, 1994.
  2. Health,ethics and human rights,Strasbourg,Counsil of Europe,2004.

Comments are closed.